ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557 [16 มี.ค.58]
โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคม SSData_Sub_v1_4_2.msi [3 ก.พ.58]
ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลิินิก
รพ.นครพิงค์
[1 ธ.ค.57]
พยาบาล รพ.นครพิงค์ ใช้ "น้ำอุ่นผสม-
น้ำมะนาว"เช็ดตัวลดไข้ให้เด็ก ได้ผลดี
ไข้ลงเร็วขึ้น
[17 ส.ค.57]
เขตสุขภาพภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
จัดระบบการส่งต่อทารกแรกเกิด
ลดการเสียชีวิตได้ผลดี
[17 ส.ค.57]
 
ข้อมูลแพทย์ตามกลุ่มงาน แนวทางตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตารางให้บริการคลินิก เครือข่ายประกันสังคม
บริการแผนกผู้ป่วยนอก โครงการเบิกจ่ายตรง
บริการแผนกผู้ป่วยใน รพ.นครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย
โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.นครพิงค์ สาขาสุเทพ
หน่วยงานของเรา :
    งานพัฒนาคุณภาพและ
   มาตรฐาน
    เพื่อนใจวัยใส รพ.นครพิงค์
    ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน
    โรคหลอดเลือดสมอง
    ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์
    ระบบนัดผู้ป่วย รพ.สต.
    ชมรมนักกายภาพบำบัด
  จังหวัดเชียงใหม่
    LAB ONLINE NKP
    Up To Date
    โครงการเตรียมความพร้อม
  รับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่
    เครือข่ายการบริการทารก
  แรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน
  แม่ฮ่องสอน
    ระบบกรอกข้อมูล IS และ
  Thai Refer
    รายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน
  ระบบ Thai Refer จ.เชียงใหม่
    ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม
  สุขภาพ
 
E-Database
User Guide
 
 
 
 
         
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานรังสีวิทยา งานวิจัยและวารสาร รพ.นครพิงค์์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ฝ่ายบริหาร ห้องสมุด
กลุ่มงานจิตเวช ฝ่ายสวัสดิการสังคม กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม    
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม    
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานโภชนาศาสตร์    
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1070446
[นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553]
 

copyright © 2014 : Nakornping Hospital

โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200   โทรสาร: 0-5399-9221   E-mail: nkp-hospital@live.com