ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557 [16 มี.ค.58]
โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคม SSData_Sub_v1_4_2.msi [3 ก.พ.58]
ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลิินิก
รพ.นครพิงค์
[1 ธ.ค.57]
พยาบาล รพ.นครพิงค์ ใช้ "น้ำอุ่นผสม-
น้ำมะนาว"เช็ดตัวลดไข้ให้เด็ก ได้ผลดี
ไข้ลงเร็วขึ้น
[17 ส.ค.57]
เขตสุขภาพภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
จัดระบบการส่งต่อทารกแรกเกิด
ลดการเสียชีวิตได้ผลดี
[17 ส.ค.57]
 
ร่วมถวายพระพรวันพ่อ
ข้อมูลแพทย์ตามกลุ่มงาน แนวทางตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตารางให้บริการคลินิก เครือข่ายประกันสังคม
บริการแผนกผู้ป่วยนอก โครงการเบิกจ่ายตรง
บริการแผนกผู้ป่วยใน รพ.นครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย
โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.นครพิงค์ สาขาสุเทพ
หน่วยงานของเรา :
  เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชนโรงพยาบาลนครพิงค์
ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558
Power Point_COC_เขต 1
FCT_เขต 1_27082015
    ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก
    งานพัฒนาคุณภาพและ
   มาตรฐาน
    โรคและภัยสุขภาพ
    ข้อมูล MERS-CoV
    เพื่อนใจวัยใส รพ.นครพิงค์
    ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน
    โรคหลอดเลือดสมอง
    ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์
    ระบบนัดผู้ป่วย รพ.สต.
    ชมรมนักกายภาพบำบัด
  จังหวัดเชียงใหม่
    LAB ONLINE NKP
    Up To Date
    โครงการเตรียมความพร้อม
  รับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่
     ระบบติดตามตัวชี้วัดระบบบริการ-
   สุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
    เครือข่ายการบริการทารก
  แรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน
  แม่ฮ่องสอน
    ระบบกรอกข้อมูล IS และ
  Thai Refer
    รายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน
  ระบบ Thai Refer จ.เชียงใหม่
    ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม
  สุขภาพ
 
E-Database
User Guide
 
 
 
 
         
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานรังสีวิทยา งานวิจัยและวารสาร รพ.นครพิงค์์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ฝ่ายบริหาร ห้องสมุด
กลุ่มงานจิตเวช ฝ่ายสวัสดิการสังคม กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม    
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม    
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานโภชนาศาสตร์    
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1600312
[นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553]
 

copyright © 2014 : Nakornping Hospital

โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200   โทรสาร: 0-5399-9221   E-mail: nkp-hospital@live.com