Skip to main content

Run 4 Heart "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ"

ครั้งที่ 2 เพื่อ รพ.นครพิงค์ 2561


< ปิดระบบการลงทะเบียนแล้วคะ >

วัตถุประสงค์


1) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

2) เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพิงค์

3) เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์การกีฬาแก่ประชาชน เป็นการป้องกัน/รักษาการบาดเจ็บ โดยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพมาร่วมให้ความรู้ดังกล่าว

ค่าสมัคร


กำหนดการ


ประเภทรางวัล


แผนที่


เหรียญที่ระลึกและเสื้อวิ่ง


วิธีการสมัคร/ชำระเงิน


รับลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่ายอดสมัครจะเต็มจำนวนที่กำหนดไว้

1) กรอกข้อมูลการสมัครที่เมนู ลงทะเบียน พร้อมแนบสลิปรูปภาพแจ้งชำระเงิน (โดยโอนเงินเข้าบัญชี วิ่งด้วยใจให้ด้วยใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 515-0-49345-7)
** กรุณาชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบภายใน 48 ชั่วโมงหลังการลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถแนบหลักฐานภายใน 48 ชม.ระบบจะตัดข้อมูลการลงทะเบียนของท่านออกเพื่อให้สิทธินักวิ่งท่านอื่น
2) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ เมนู ตรวจสอบ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนในการค้นหาข้อมูล
3) กรณีที่ไม่ได้แจ้งชำระเงินในครั้งแรกที่ลงทะเบียนสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่ เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนในการแจ้งชำระเงิน
4) ตรวจสอบรายชื่อนักวิ่งที่ เมนู รายชื่อนักวิ่ง (จะแสดงรายชื่อเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่แจ้งชำระเงินแล้วเท่านั้น)

กติกา


1) ใช้กติกาการแข่งขันของ I.A.A.F
2) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
3) การประท้วงทำได้ภายใน 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และต้องวางเงินจำนวน 500 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงไม่เป็นไปตามผลจะไม่คืนเงินให้
4) หลักฐานการรับรางวัล นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ต้องสามารถแสดงหลักฐานที่ออกให้โดยทางราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่มีรูปถ่ายมาแสดง คณะกรรมการสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ที่มีหลักฐานไม่สมบูรณ์