วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ :
    1. ให้รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
    2. มุ่งมั่นดูแลด้วยความใส่ใจ เอื้ออาทรและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
    3. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อรับใช้สังคม

ค่านิยม (Driver Value)
    1.ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ (Staff Focus)
    2.การจัดการโดยใช้ข้อมูล (Management by Fact)
    3.มุ่งเน้นผู้ป่วย (Aim at Patient)
    4.มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result Focus)
    5.มุ่งเน้นการเรียนรู้ (Training and Learning)

เข็มมุ่ง ปี 2557:
    1. Patient Safety Goal (SIMPLE)
    2. Clinical Tracer
    3. Process Management
    4. Monitoring and Evaluation Service Plan
    5. Cost Containment

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
    1. พัฒนาศักยภาพศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง
    2. พัฒนาคุณภาพบริการและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
    3. พัฒนาบริการปฐมภูมิและส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน
    4. พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
    5. พัฒนาการผลิตบัณฑิตแพทย์

เชิญเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสุขภาพหัวใจเขตล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 [5 มิ.ย.57]
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจำปี 2557 [28 กพ.57]
 
 
                    นครพิงค์เมลล์
                    โปรแกรม MIS
                    โปรแกรม Incident
                    Occurrence Report
                    สารถึงผู้อำนวยการ
                    ติดต่อโรงพยาบาล
                    คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ
                    ในเมนูติดต่อโรงพยาบาล
                    รายงานประจำปี 2555
 งานวิจัยและวารสาร รพ.นครพิงค์
 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือ
 ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่
 เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิด
 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อนสอน
 โรคและภัยสุขภาพ
 เพื่อนใจวัยใส รพ.นครพิงค์
 ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน
 โรคหลอดเลือดสมอง
 รพ.นครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย
 รพ.นครพิงค์ สาขาสุเทพ
 ชมรมนักกายภาพบำบัด
 จังหวัดเชียงใหม่
                    ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน
                    ระบบนัดผู้ป่วย รพ.สต.
                    ระบบกรอกข้อมูล IS
                    และ Thai Refer
                    รายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน
                    ระบบ Thai Refer จ.เชียงใหม่
                    ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
                   Up To Date
E-Database
User Guide
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 794624
[นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553]
 

copyright © 2014 : Nakornping Hospital

โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200   โทรสาร: 0-5399-9221   E-mail: nkp-hospital@live.com