ลักษณะสำคัญของงาน
               1.  ให้การดูแลโรคสำคัญทางอายุรกรรมที่พบบ่อย ได้แก่  HT  CVA  COPD  CRF  UGIH DM โดยแต่ละโรคส่วนใหญ่จะมีแนวทางในการดูแลรักษา
ที่ชัดเจน  และต่อเนื่องจนถึงชุมชน

               2.  มีการทำหัตถการที่สำคัญในหอผู้ป่วย ได้แก่  การเจาะปอด  เจาะหลัง  เจาะท้อง  เจาะไขกระดูก    และ การทำ CAPD ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
การใส่ Cavafix

               3.  ให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้จำนวน 3 เตียง

               4.  ภายในหอผู้ป่วยมีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 34 เตียง

 
ศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี

       หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดังนี้

  หัวหน้าหอผู้ป่วย 1 คน
  พยาบาลวิชาชีพ 15 คน
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 คน
  Post Girl ( PG ) 1 คน
 

 โดยจัดอัตรากำลังในแต่ละเวรดังนี้

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1

วันทำการ

วันหยุด

ดึก

เช้า

บ่าย

ดึก

เช้า

บ่าย

พยาบาลวิชาชีพ

5

7

5

5

6

   5

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

2

3

2

2

3

   2

Post  girl

-

1

-

-

1

-

 
 
Copyright © 2011 Nakornping Hospital. All rights reserved.