ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551
ข้อมูล Base Rate
ที่ สกส.040/2552 วันที่ 30 มกราคม 2552
เรื่อง แจ้งอัตราฐานและเพดานค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ปี พ.ศ.2552
ที่ สกส.052/2551 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง แจ้งอัตราฐานและเพดานค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์
ที่ 10713_CIGNSUM_200806 วันที่ 23 มิถุนายน 2551
เรื่อง แจ้งยอดบัญชีการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสำหรับงวดเดือนมิถุนายน 2551
Base Rate ปี 2550-2552
รายงานการประชุม CFO
 
รายงานคณะกรรมการเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ
copyright © 2009 : Nakornping Hospital
งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร โรงพยาบาลนครพิงค์ โทรศัพท์ 0-5399-9214