[ 3| | | ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ | | |4 ]
 
ขั้นตอนการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
เอกสารดาว์นโหลด
กิจกรรมของกลุ่มงาน
 
         เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  2551    ได้รับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ระดับดีมาก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทโรงพยาบาลศูนย์  พร้อมป้ายอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

                                                    ดูรายละเอียด
 
 
 
รายการ หน่วย ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘
ก. จัดอาหารให้แก่ผู้ป่วย        
     ๑. จำแนกตามประเภทอาหาร        
        ๑.๑ อาหารธรรมดา ถาด ๒๘๗,๕๒๔ ๓๑๒,๒๖๕ ๒๗๓,๓๒๗
        ๑.๒ อาหารอ่อน ถาด ๑๕๘,๒๙๙ ๑๗๑,๔๙๖ ๑๕๘,๕๔๓
        ๑.๓ โจ๊ก ถาด ๔๑,๑๖๑ ๔๔,๕๙๐ ๒๘,๐๓๗
        ๑.๔ อาหารเหลว ชุด ๑๙,๐๙๔ ๒๐๕๕๙ ๑๔,๓๑๔
        ๑.๕ อาหารกากน้อย ถาด
        ๑.๖ อาหารโรคกระเพาะ/Isolet ถาด
        ๑.๗  Low Fat Diet ถาด ๑๗,๕๑๙ ๑๔,๖๙๘ ๒๒,๒๑๖
        ๑.๘ High Protein Diet ถาด ๒๗,๑๓๘ ๒๖,๘๔๔ ๒๙,๖๑๗
        ๑.๙ Low Protein Diet ถาด ๕๒ ๑๓๒ ๕๕
        ๑.๑๐ Low Salt Diet ถาด ๕๒,๘๗๖ ๔๗,๔๔๗ ๓๘,๔๐๖
        ๑.๑๑ Low Salt and Low Protein Diet ถาด ๒,๐๗๕ ๑๑๕
        ๑.๑๒ COPD ถาด ๔,๘๓๗ ๓๓๘๔ ๑,๑๙๐
        ๑.๑๓ อาหารเบาหวาน ชุด ๔๒,๒๒๒ ๓๔,๙๗๑ ๓๕,๐๓๘
        ๑.๑๔ อาหารสายยาง ถาด ๙๓,๘๕๗ ๘๙,๑๘๖ ๑๑๐,๖๑๗
        ๑.๑๕ อาหารอื่น ๆ เช่น เก๊าท์ เจ  มังสวิริต
อิสลาม ฯลฯ
ถาด ๑๒,๕๗๕ ๑๐,๑๖๔ ๑๒,๒๖๑
     ๒. จำแนกตามประเภทการจัด        
        ๒.๑ อาหารสามัญ ถาด ๖๒๗,๖๑๘ ๖๕๕,๐๕๔ ๕๙๒,๖๗๗
        ๒.๒ อาหารพิเศษ ถาด ๑๓๑,๖๒๐ ๑๒๐,๖๙๐ ๑๓๑,๐๖๓
ข. จัดอาหารรับรองแขก คน
ครั้ง
๙,๕๗๒
๒๐๔
๘,๓๒๓
๑๖๙
๑๐,๗๔๒
๒๕๓
ค. จัดอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่
   - การปฏิบัติงานในเวลาราชการ
 
   - การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
คน
ครั้ง
คน
ครั้ง
๔๗,๕๒๐
๓๑๖
๔๗,๕๒๐
๔๑๓
๒,๓๕๑
๒๔๗
๔๐,๔๘๘
๔๘๖
๒,๒๙๑
๒๒๔
๔๒,๕๓๗
๔๘๐
ง.  การสอนและการฝึกอบรม        
    ๑. นักศึกษา ครั้ง
คน๑๘
   ๒. ประชาชนและผู้ป่วยทั่วไป ครั้ง
คน

๒๕๐

๑๓๗

๓๒๐
   ๓. คลินิกเบาหวาน ครั้ง
คน
๓๑
๒๐๗
๕๒
๔๗๗
๗๐
๕๖๖
   ๔. คลินิกหญิงตั้งครรภ์ ครั้ง
คน
๖๕
๓๔๐
๑๗๓
๑,๐๔๓
๒๓๓
๑,๖๔๖
   ๕. คลินิคความดันโลหิตสูง ครั้ง
คน
๒๗
๑๕๑
๗๗
๕๕๐
๖๙
๔๔๖
    ๖. คลินิคเด็ก ครั้ง
คน
๓๗
๔๗๐
๔๘
๔๕๔
๓๙
๒๕๑
    ๗. คลินิกโรคอ้วน ครั้ง
คน
๓๑
๗๑
๒๙
๘๑
๑๒
๓๑
   ๘. คลินิกเด็กอ้วน
   (เริ่มเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘)
ครั้ง
คน๑๗
    ๙. คลินิกโรคไตเรื้อรัง ครั้ง
คน
๒๐
๙๓
๔๖
๒๗๓
๒๘
๑๕๗
    ๑๐. คลินิก CAPD ครั้ง
คน

๓๒
๕๘

    ๑๑. สอนการจัดเตรียมอาหารสายยางให้กับญาติผู้ป่วย ครั้ง
คน
๗๓
๑๑๒
๗๐
๘๖
๙๙
๑๖๒
   ๑๒. การให้ความรู้และคำปรึกษาผู้ป่วยใน ครั้ง
คน
๔๔
๓๑
๗๒
๘๕

๕๑
   ๑๓. การให้ความรู้ในชุมชน ครั้ง
คน๕๑
 
update 22 สิงหาคม 2559
Copyright © 2010  ฝ่ายสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพิงค์