[ 3| | | ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ | | |4 ]
ขั้นตอนการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
เอกสารดาว์นโหลด
กิจกรรมของกลุ่มงาน
 
         เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  2551    ได้รับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ระดับดีมาก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทโรงพยาบาลศูนย์  พร้อมป้ายอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

                                                    ดูรายละเอียด
 
 
 

รายการ

หน่วย

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ก.  จัดอาหารให้แก่ผู้ป่วย

 

 

 

 

     1. จำแนกตามประเภทอาหาร

 

 

 

 

        1.1 อาหารธรรมดา

ชุด

242,389

228,208

211,987

        1.2 อาหารอ่อน

ชุด

131,950

126,958

128,383

        1.3 โจ๊ก

ชุด

15,413

17,084

15,425

        1.4 อาหารเหลว

ชุด

39,298

38,751

37,689

        1.5 อาหารกากน้อย

ชุด

59

82

128

        1.6 อาหารโรคกระเพาะ /  Isolet

ชุด

646

1,164

1,236

        1.7 Low Fat Diet/ High Protein Low Fat Diet

ชุด

6,449

5,830

6,878

        1.8 High Protein Diet/ High Protein Low Fat Diet

ชุด

41,525

38,934

34,346

        1.9 Low Protein Diet

ชุด

2,002

2,319

2,116

        1.10 Low Salt Diet

ชุด

23,351

32,560

31,932

        1.11 อาหารเบาหวาน

ชุด

38,906

46,597

47,002

        1.12 Feeding

ชุด

32,080

35,853

35,834

    2. จำแนกตามประเภทการจัด

 

 

 

 

        2.1 อาหารสามัญ

ชุด

512,742

517,146

463,828

        2.2 อาหารพิเศษ

ชุด

104,175

115,870

103,600

จัดอาหารรับรองแขก

คน

55,345

44,199

45,862

ค.จัดอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
   ในเวลาราชการ

คน
ครั้ง
ชุด

3,513
264
-

2,539
253
-

3,466
208
-

   นอกเวลาราชการ

คน

47,939

117,103

84,313

จัดหาวัสดุมาประกอบอาหาร

 

 

 

 

     1. อาหารสด

บาท

3,297,678.5

4,033,193.50

4,346,095

     2. อาหารแห้ง

บาท

1,261,749.25

2,146,994.75

2,012,33.75

การสอนและการฝึกอบรม

 

 

 

 

    1. นักศึกษา

ครั้ง

2

-

4

 

คน

90

-

17

    2. ประชาชนและผู้ป่วยทั่วไป

ครั้ง

150

50

2

 

คน

1,338

402

70

    3.  คลินิคเบาหวาน

ครั้ง

-

-

50

 

คน

-

-

503

    4. คลินิคหญิงตั้งครรภ์

ครั้ง

-

-

45

 

คน

-

-

446

    5. คลินิคโภชนาการ

ครั้ง

-

-

-

 

คน

-

-

-

    6. OPD  MED ( เบาหวาน )

ครั้ง

-

-

20

 

คน

-

-

206

    7. คลินิคความดันโลหิตสูง

ครั้ง

-

-

15

 

คน

-

-

118

    8. คลินิคเด็ก

ครั้ง

-

-

20

 

คน

-

-

283

    9. สอนการจัดเตรียมอาหารทางสายยางให้กับ
ญาติผู้ป่วย

ครั้ง

-

-

35

 

คน

-

-

86

ฉ.  จัดอาหารให้แก่ผู้ป่วย

 

 

 

 

    อาหารถุงลมโป่งพอง

ชุด

-

   10,144

8,561

    อาหารอื่นๆ  เช่น  เก๊าท์   เจ   มังสวิรัต ฯลฯ

ชุด

-

    48,523

5,911

Copyright © 2010  ฝ่ายสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพิงค์