คำสั่งโรงพยาบาลนครพิงค์
ที่ .............. / 2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารโครงการบูรณาการระดับโรงพยาบาล

      เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  และการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์การลงสู่
ระดับบุคคล ของโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
ตามนโยบายที่วางไว้  จึงขอยกเลิกคำสั่งโรงพยาบาลนครพิงค์ ที่ 146 / 2551      ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2551
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลนครพิงค์ และขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กระบวนการบริหาร ผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

1. คณะกรรมการอำนวยการ

1.

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

 

ประธาน

2.

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

 

รองประธาน

3.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

 

รองประธาน

4.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

 

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินและบัญชี

 

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ

 

กรรมการและเลขานุการ

8.

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
    1.  กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด , เขต , กรมและกระทรวง
    2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด เขต กรม และกระทรวง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น
    4. ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
    5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ,คณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินงานตาม
โครงการแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาล
    6. สนับสนุนส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ
ให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

2. คณะกรรมการบริหารโครงการบูรณาการระดับโรงพยาบาล

1.

นายธานี

ลิ้มทอง

ที่ปรึกษา

2.

นายประกิต

ประคุณกร

ที่ปรึกษา

3.

นายภราดร

มงคลจาตุรงค์

ประธาน

4.

นายสมบูรณ์ 

วรรณสาร

รองประธาน

5.

นางโอบเอื้อ

หิรัญรัศ

รองประธาน

6.

นายศิริพจน์

ศรีบัณฑิตกุล

รองประธาน

7.

นายชาญชัย

พจมานวิพุธ

รองประธาน

8.

นายเจษฎา 

จิตตภิรมย์

กรรมการ

9.

นายอร่าม

ลิ้มตระกูล

กรรมการ

10.

นายวรชัย

อึ้งอภินันท์

กรรมการ

11.

นางดรุณศรี 

สิริยศธำรง

กรรมการ

12.

นางสาวสุพิศ

กิตติรัชดา

กรรมการ

13.

นางรศนา 

ธนะทิพานนท์

กรรมการ

14.

นางสาวระพีพรรณ 

พวงลัดดาวัลย์

กรรมการ

15.

นางประภารัชต 

วรรณจักร

กรรมการ

16.

นางฉวีวรรณ

มหิทธพงศ์

กรรมการ

17.

นางสาวพรรณี

มานารักษ์

กรรมการ

18.

นางอุไรวรรณ

พวงสายใจ

กรรมการ

19.

นางรัชนีย์

วงค์แสน

กรรมการ

17.

นางยุรภรณ์

ข่ายสุวรรณ

กรรมการ

18.

นางอัษฎา

สุทธเสนา

กรรมการ

19.

นางสุพรรณ

วงค์ตัน

กรรมการ

20.

นางอ้อมใจ

สิทธิจำลอง

กรรมการ

21.

นางเพ็ญศิริ

คลังเพชร

กรรมการ

22.

นางศิริวรรณ

การะเกษ

กรรมการ

23.

นางวราภรณ์

ธรรมประวัติ

กรรมการและเลขานุการ

24.

นางนฤภร 

อินทะพันธุ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

25.

นางจินตนา 

เขียวสวัสดิ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26.

นางสาวอรณิชชา

อินทนันท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
    1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด, เขต, กรมและ
ระดับกระทรวง
    2. ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาล  รายงานผล
การดำเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารเป็นวาระที่แน่นอน
    3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
    4.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
    5. สนับสนุนส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ให้สามารถดำเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์

3. คณะทำงานประสานโครงการบูรณาการระดับโรงพยาบาล

1.

นางโอบเอื้อ

หิรัญรัศ

ประธาน

2.

นางอุไรวรรณ

พวงสายใจ

กรรมการ

3.

นางยุรภรณ์

ข่ายสุวรรณ

กรรมการ

4.

นางอัษฎา

สุทธเสนา

กรรมการ

5.

นางสุพรรณ

วงค์ตัน

กรรมการ

6.

นางเพ็ญศิริ

คลังเพชร

กรรมการ

7.

นางจินตนา

เขียวสวัสดิ์

กรรมการ

8.

นางนฤภร

อินทะพันธุ์

กรรมการและเลขานุการ

9.

นางศิริวรรณ

การะเกษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10.

นางสาวอรณิชชา

อินทนันท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11.

นายอัจฉริย

สีหว้าสะโสม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
    1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารแผนบูรณาการ
ระดับโรงพยาบาล  เป็นวาระที่แน่นอน
    2.  ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ โครงการบูรณาการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารระบบบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์โรงพยาบาลนครพิงค์  การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการในมหกรรม IRBM
ระดับจังหวัด
    3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
ให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                 สั่ง  ณ วันที่             พฤศจิกายน   พ.ศ. 2551

                                                                                                               
                                                                          (นายชัชวาลย์        ศิรินิรันดร์)
                                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

 

copyright © 2008 : Nakornping Hospital
งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-5399-9214