คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ให้บริการคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูด้วยการตรวจรักษา
และรับปรึกษาปัญหา
ทางเวชกรรมฟื้นฟู
งานกายอุปกรณ์และศูนย์สาธิต
มีช่างกายอุปกรณ์ที่มีความรู้และความสามารถให้ผลิต
กายอุปกรณ์เสริมและสาธิตอุปกรณ์ทุกชนิด
งานกายภาพบำบัด
มีนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์และความชำนาญ
ให้บริการครอบคลุม การส่งเสริมป้องกันรักษา
การบริการทางกิจกรรมบำบัด
สอนทักษะกิจกรรมการดำเนิดชีวิต เตรียมพร้อมด้านร่าง
กายจิตใจและกระตุ้นพัฒนาการด้านการรับรู้
งานกิจกรรมบำบัด
มีนักกิจกรรมบำบัดที่มีความรูความสามารถให้บริการ
ครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
กลุ่มผู้รับบริการ
เด็กที่มีพัฒนาการช้า ผู้ที่หย่อนสมรรถภาพทางด้านร่าง
กายอันเนื่องมาจากโรค
 
 

 งานกายอุปกร
ณ์

       มีช่างกายอุปกรณ์ที่มีประสบการณ์และความสามารถ  2 คน ให้ผลิตกายอุปกรณ์เสริมและเทียมได้ทุกชนิด  บริการ
ปรับอุปกรณ์เสริมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย   สามารถผลิตแผ่นรองเสริมฝ่าเท้าจากเครื่องขึ้นรูปฝ่าเท้านครพิงค์ ซึ่ง
ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว โดยสามารถลดต้นทุนการผลิต แผ่นรองเสริมฝ่าเท้า และมีคุณภาพที่เทียบเท่ากับแผ่นรอง
เสริมฝ่าเท้าที่ผลิตจากต่างประเทศ

 

ศูนย์สาธิอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

       คลินิกคนพิการ  เปิดให้ บริการทุกวันพุธ , ศกร์เวลา 08.00-16.00 น แนะนำ และให้ความรู้ในการตัดสินใจเลือก
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่อ    คนพิการ  ญาติ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการ
      บริการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการที่มีความจำเป็นหรือมีรายได้น้อย ซึ่งไม่มีสิทธิในการ
เบิกค่าใช้จ่าย ซึ่งอยู่ในเขตตามความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่
      ให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
      บริการงานเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ โดยแนะนำการประยุกต์และดัดแปลงอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ปรับสภาพบ้านเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายคนพิการ  เครือข่ายผู้รับรับ
ผิดชอบงานคนพิการ กับทีมรักษาฟื้นฟูของโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการ  วันจันทร์– ศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
      บริการซ่อม บำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้การทำงานของคนพิการที่เป็นอาสาสมัคร
มาช่วยซ่อม
      บริการฝึกทักษะชีวิตแก่ผู้ป่วยที่สูญเสียการทำงานของอวัยวะและกำลังอยู่ในช่วงของการรักษาฟื้นฟู