งานรักษาพยาบาลชุมชน
งานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานบริหารทั่วไป

งานวัณโรคและโรคเรื้อน
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Tel : เบอร์โทรศัพท์
งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
บทบาทหน้าที่
 1. งานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ( Home Health Care )
 2. หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  เป็นการให้บริการผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลต่อเนื่อง  โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่าย  การให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  การสรุปและประเมินผลการดูแลต่อเนื่อง  มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลและในชุมชน  หน่วยงานในโรงพยาบาลจะเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน  ในชุมชนจะเป็นการดูแลร่วมกันและสนับสนุนในการให้การช่วยเหลือต่างๆ  มีพื้นที่ในการให้บริการเป็น 2 ส่วน คือ

 • พื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์  ประกอบด้วย อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง และบางส่วนของอำเภอที่ติดต่อกัน คือ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง , ตำบลหนองจ๊อม ตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย , ตำบลสันปูเลย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด , ตำบลสันกลาง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  กิจกรรมจะเป็นการให้บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  การจัดทำเครือข่ายดูแลในพื้นที่  การเชื่อยมโยงบริการกับศูนย์สุขภาพชุมชน  การสนับสนุนเครือข่ายทั้งด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์  และการเยี่ยมโดยสหสาชาวิชาชีพ  มีการส่งต่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชนดูแลต่อในกรณีที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสามารถให้บริการได้
 • พื้นที่เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่  ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์  เป็นการจัดตั้งเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนครพิงค์กับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่  โดยกำหนดแนวทางการดูแลร่วมกันมีโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นแม่ข่าย  ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ  ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ที่ต้องดูแลต่อเนื่อง  จะได้รับการส่งให้งานเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลชุมชนดูแลต่อเนื่อง  โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน  นอกจากนี้ทางงานรักษาพยาบาลชุมชนยังได้เดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน  สนับสนุนในส่วนที่ช่วยเหลือได้  รวบรวมข้อดีและจุดเด่นต่างๆที่มีอยู่นำมาเสนอและปรับปรุงเพื่อให้แต่ละแห่งนำไปใช้และพัฒนาต่อ

  หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่  เป็นการจัดทีมให้บริการตรวจรักษานอกสถานที่  จะออกให้บริการ ดังนี้

  1. ให้บริการตรวจนักโทษที่ป่วยในเรือนจำกลางเชียงใหม่ 2 เดือน/ครั้ง  และให้บริการเพิ่มเมื่อมีการร้องขอเป็นครั้งคราว
  2. ให้บริการตรวจเด็กและเยาวชนที่ป่วยในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน     (ให้บริการที่สถานแรกรับ และที่ศูนย์ฝึกและอบรม ) ให้บริการ 2 เดือน/ครั้ง  และให้บริการเพิ่มเมื่อมีการร้องขอเป็นครั้งคราว
  3. ให้บริการในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์  เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ
  4. ให้บริการตามที่หน่วยงานต่างๆขอรับการสนับสนุน
  5. ให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อมีการขอสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
  6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานที่ได้รับมอบหมาย  นอกจากงานดูแลผู้ป่วยที่บ้านและหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่แล้ว  ยังมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  เช่น งานสนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพชุมชน  งานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ฯ


ข้อมูลทั่วไป

บุคคลากร
บทบาทหน้าที่
Flow การให้บริการ
ภาพกิจกรรม
สรุปผลงาน 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลนครพิงค์ : โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 3324 ,9215