Skip to main content

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง


คลิกที่หัวข้อเพื่อเรียงตามลำดับ น้อย>มาก หรือ มาก>น้อย / Suggestion: Click on a topic to sort in ascending order> Very or Very> Less
รายชื่อนักวิ่ง
ลำดับ ชื่อ-สกุล สมัครประเภท สถานะการชำระเงิน
1 กลุ่ม DGR Chiang Mai ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
2 นางสาวสิริกานต์ กรัณย์วัฒนกุล ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
3 นางลลดา ลิ้มกีรติ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
4 นางJantartip Phuaksaard ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวสุรีย์รัตน์ ศรีวงค์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
6 นางเบญจมาส วันอุดม ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
7 นางแสงจันทร์ ศรีวังพล ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
8 นายชีวาวิชญ์ อุทิศเวทศักดิ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
9 นายนรากร คำฟู ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
10 นางสาวกัลยา คูนลินทิพย์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
11 นางสาวบำเพ็ญ ไหนาค ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
12 นางสาวรติมา พันธ์ไชยศรี ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
13 นางสาวเกศรา ดวงเดชา ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
14 ชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
15 นางสาวปริญญา อัครชิโนเรศ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
16 นางวันเพ็ญ ชาติตระกูล ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
17 อวยพร จินาวงศ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
18 อุไรวรรณ พวงสายใจ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
19 NUTTHATIDA PHUANGSAIJAI ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
20 นางสาวธาริณี เกษรศรี ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
21 นางสมจิตร เทพบุญ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
22 นายกฤษตฤณ กองกาย ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
23 นายกฤษดา กองกาย ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
24 นางนารีรัตน์ ธรรมวงศ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
25 นางสุธีรา รุ่งเรืองธนะกิจ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
26 นางอัญชลี ปัญญามี ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
27 นางสาววรนุช เลาหวัฒน์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
28 นางสาวอัจฉรา พริบไหว ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
29 นางสาวสุรีย์พร กิจหรารักษ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง รอตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
30 นางสาวประณมพร ศิริภักดี ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
31 นางสาวธนนันท์ กล้าหาญ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
32 นางสาวพัชนี เจนใจ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
33 นางจินตนา ระตะพันธ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
34 นางเยาวลักษณ์ คำยาวงค์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
35 บริษัท แอโรแคร์ จำกัด ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
36 นางพิมพินันท์ โอสถาพันธุ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
37 นางยุพิน ผาทอง ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
38 นายไพศาล จิตพินิจ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
39 ชมรมข้าราชการบำเหน็จ-บำนาญครูอำเภอสันทราย ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
40 นางจันทร์ฟอง ไชยสุภา ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
41 นางกัญชลี เมืองคำ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
42 นายเกรียงศักดิ์ เจียรสาธิต ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
43 หสม.เอกทิพย์โชคดี ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
44 นางภัทรา วิไลศิลปดีเลิศ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
45 บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) - ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง รอตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
46 สหกรณ์เครดิตยูเน่ี่ยน คุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
47 นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
48 นางสาวจินตนา จารุแสงไพโรจน์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
49 นายวรวุฒิ พรหมชะนัส ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
50 นางประมวล ต้นภู ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
51 นางรุ่งรัชนี มาดี ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
52 นางดาวเรือง จงไกรจักร ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ยังไม่ได้ชำระเงิน
53 นางสาวประพิร ลอยฟ้า ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
54 บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
55 นางสาวนวลจันทน์ ชิตตะโสภณ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
56 นายเรวัต จิวนารมณ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
57 นางสาวธัญญลักษณ์ จิวนารมณ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
58 นางสาวศรันญาพัสส จิวนารมณ์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
59 นางสาวเอมอร ชิตตะโสภณ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
60 นายประยูร ชุ่มใจ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
61 นางโสภา ตะริโย ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
62 นางสาวชลลัดดา ตะริโย ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
63 นายรักษ์ ตนานุวัฒน์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
64 ชมรมกอล์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
65 นายอาคม ตันนตระกูล ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
66 นายสิริชัย คุณภาพดีเลิศ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
67 นายคมกฤต เล็กสกุล ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
68 นายนิวิท เจริญใจ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
69 นางสาวกันยารัตน์ พรหมลา ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
70 นายเมธธ นาคะปรีชา ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
71 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
72 วลัยลักษณ์ อรุโณทยานันท์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
73 นางสาววณิชยา มณีพรหม ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
74 นางเยาวภา พิบูลย์ผล ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
75 นายวิชัย ถนัดค้า ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
76 นายศักดิ์ชัย ซื้อวัฒนานุกูร ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
77 บริษัท เมดไลน์ จำกัด - ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
78 คะแนน สุภา ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
79 นายเกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
80 ทีมกอล์ฟจากสำนักงานอธิการCMUOPEN2017 - ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว
81 นางพันทิพา พงษ์เพียจันทร์ ร่วมบริจาคไม่ประสงค์วิ่ง ชำระเงินแล้ว