Skip to main content

แจ้งการชำระเงิน/Payment Inform


คำแนะนำ: กรอก เลขบัตรประชาชน แล้วคลิกปุ่ม แสดงข้อมูล / Suggestion: Enter ID and click the Show Information button.
เลขบัตรประชาชน / ID  

โอนเงินเข้า บัญชี ก้าวคนละก้าว โรงพยาบาลนครพิงค์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 515-6-02835-7

ขณะนี้ท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว รอการตรวจสอบจากแผนกลงทะเบียน
กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากวันที่ท่านแจ้งชำระเงิน 48 ชั่วโมง
หากพบปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ คุณเกษณี ศรีพัฒนตระกูล Tel: 091-8515243

คำแนะนำ: กรณีที่ผู้ลงทะเบียนหลายคนโอนเงินมาในยอดเงินเดียวกัน ขอให้ผู้ลงทะเบียนทุกคน
แจ้งการชำระเงินโดยใช้หลักฐานการโอนเงินใบเดียวกัน พร้อมโทรแจ้งที่คุณเกษณี โทร.091-8515243
มิเช่นนั้นฝ่ายตรวจสอบการชำระเงินจะไม่สามารถยืนยันการชำระเงินของท่านได้ค่ะ