Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลนครพิงค์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7 C71

ดูรายละเอียด >

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ลิงค์ของวีดีโอ

5 อาการสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ลิงค์ของวีดีโอ

นครพิงค์ม่วนใจ๋ โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved