ลงทะเบียน


"เรียน ท่านผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมทราบ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อของโรค Covid 2019 ทำให้ทางคณะผู้จัดการประชุมมีความจำเป็นในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแบบ onsite จำนวน 250 ท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อครบ 250 ท่านแล้ว ท่านจะสามารถเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบ online เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ"**กรณีกรรมการเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วย กรุณาลงทะเบียนในประเภทสำหรับผู้นำเสนอผลงาน**