Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลนครพิงค์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7 C712017 © All Rights Reserved