E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวรับสมัครงาน

  แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)
   
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 13 มิ.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หมดเขต 31 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หมดเขต 31 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักวิชาการสาธารณสุข (หมดเขต 4 มิ.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (หมดเขต 15 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.และ วุฒิ ปวช. (หมดเขต 15 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานเวชระเบียน) (หมดเขต 15 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา พนักงานประจำตึก พนักงานเปล พนักงานประกอบอาหาร พนักงานบริการ (ปฏ (หมดเขต 15 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562
แจ้งเลื่อน วันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส./วุฒิ ปวช.) (หมดเขต 8 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 30 เม.ย. 2562
แจ้งเลื่อน วันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) (หมดเขต 8 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 30 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หมดเขต 2 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 30 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 7 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 30 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) (หมดเขต 1 พ.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 23 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 22 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 23 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 19 เม.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกค้าชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานเวชระเบียน) (หมดเขต 19 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 4 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (หมดเขต 20 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 3 เม.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (หมดเขต 20 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 3 เม.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) 15 ตำแหน่ง (หมดเขต 19 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 27 มี.ค. 2562
รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับชำนาญงาน (หมดเขต 30 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 27 มี.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (หมดเขต 10 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 25 มี.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (หมดเขต 1 เม.ย. 2562) ลงข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2562
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิรความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถะครั้งที่2 ตำแหน่งนิติกรและนักจัดการงานทั่วไป (หมดเขต 19 มี.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (หมดเขต 11 ก.พ. 2562) ลงข่าวเมื่อ 7 ก.พ. 2562
รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ (หมดเขต 8 มี.ค. 2562) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.พ. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ลงข่าวเมื่อ 30 ม.ค. 2562
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]    
2017 © All Rights Reserved