ตารางการออกตรวจ OPD ตึกมะเร็ง ชั้น 1

วัน คลินิกมะเร็งอายุรกรรม คลินิกรังสีรักษา คลินิกมะเร็งนรีเวช คลินิกมะเร็งประคับประคองและกัญชา
จันทร์ พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส
พญ.เมธาวี คงสุภาพศิริ
พญ.นริศรา ธาวงค์
นพ.ปณิธาน คงสุภาพศิริ
- -
อังคาร พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส
พญ.เมธาวี คงสุภาพศิริ
พญ.ปัญญ์ชลี พาเกิดสุข
นพ.ปณิธาน คงสุภาพศิริ
พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ
*สลับกันออกตรวจ*
-
พุธ พญ.เมธาวี คงสุภาพศิริ พญ.ปัญญ์ชลี พาเกิดสุข
พญ.นริศรา ธาวงค์
พญ.อัญชลี ชัยนวล -
พฤหัสบดี พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส พญ.กษิรา อัศวนพคุณ
นพ.ฉลาดชาย ประทุมชาติ
นพ.ปณิธาน คงสุภาพศิริ
- -
ศุกร์ พญ.เมธาวี คงสุภาพศิริ พญ.กษิรา อัศวนพคุณ
นพ.ฉลาดชาย ประทุมชาติ
- พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส

download คู่มือการใช้ หรือ

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 053-294 000 ต่อ 104, 105

แผนที่ทางไปศูนย์มะเร็ง