ตารางการออกตรวจแพทย์คลินิกมะเร็งและรังสีรักษา ปี 2565

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
พญ.นภาวรรณ ศุกรภาส
(Oncomed)
OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
OPD เคมีบำบัด
(New case)
 - OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
OPD กัญชาและ
ประคับประคอง
พญ.เมธาวี คงสุภาพศิริ
(Oncomed)
OPD เคมีบำบัด
(New case)
OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
OPD เคมีบำบัด
(New case)
 - OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
พญ.รุ้งประกาย อินจอง
(Oncomed)
OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
 - OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
OPD เคมีบำบัด
(New case)
OPD เคมีบำบัด
(New case)
พญ.อัญชลี ชัยนวล
(Onco-Gyn)
 -  - OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
 -  -
นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ
(Onco-Gyn)
 - OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า) 
 -  -  -
พญ.ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ
(Onco-Gyn)
 - OPD เคมีบำบัด
(เคสเก่า)
 -  -  -
นพ.ปณิธาน คงสุภาพศิริ
(RT)
OPD รังสี
เคสเก่า)
OPD รังสี
(New case)
/ระหว่างฉายรังสี
 - OPD รังสี
เคสเก่า)
 -
พญ.ปัญญ์ชลี พาเกิดสุข
(RT)
 - OPD รังสี
เคสเก่า)
OPD รังสี
(New case)
/ระหว่างฉายรังสี 
 -  -
พญ.นริศรา ธาวงค์
(RT)
OPD รังสี
(New case)
/ระหว่างฉายรังสี
 - OPD รังสี
เคสเก่า)
 -  -
พญ.กษิรา อัสวนพคุณ
(RT)
 -  -  - OPD รังสี
(New case)
/ระหว่างฉายรังสี
OPD รังสี
เคสเก่า)
นพ.ฉลาดชาย ประทุมชาติ
(RT)
 -  -  - OPD รังสี
เคสเก่า)
OPD รังสี
(New case)
/ระหว่างฉายรังสี

download คู่มือการใช้ หรือ

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 053-999200 ต่อ 7104, 7105

แผนที่ทางไปศูนย์มะเร็ง