รายงานสถานการณ์การใช้เตียง(ใช้เครื่องช่วยหายใจ)
Not Connect MySQL *-*