เครือข่ายการดูแลทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย  โรงพยาบาลฝางโรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลลำพูน  โรงพยาบาลศรีสังวาลและโรงพยาบาลแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นลูกข่าย   ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่   เพื่อให้เกิด
การดูแลทารกแรกเกิดที่มีคุณภาพ    ได้มาตรฐาน   และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง     จากผลการประชุมของ
คณะกรรมการเครือข่ายฯพบว่า   การจัดเก็บข้อมูลด้านทารกแรกเกิดของแต่ละแห่งยังไม่ครบถ้วน   ล่าช้า  ไม่เป็นทิศทางเดียวกัน และไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้   ดังนั้นคณะกรรมการเครือข่ายจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลทารกแรกเกิด
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดต่อไป
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแม่ข่าย
      1. ให้บริการการดูแลรักษาในระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วยทารกแรกเกิดในเขตภาคเหนือตอนบน
      2. ประเมินศักยภาพหน่วยบริการลูกข่ายในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด เช่น การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนัก
น้อยกว่า 1,500 กรัม ,การส่งต่อ,การรับกลับ
      3. พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดให้รพ.ลูกข่าย เพื่อให้มีความรู้ในการประเมินผู้ป่วยทารกแรกเกิด และ
สามารถให้บริการดูแลรักษาเบื้องต้นได้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
      4. พัฒนาระบบการส่งต่อ-ส่งกลับ โดยการวางระบบการ Refer ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันในเครือข่าย
      5. พัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสาร เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
      6. พัฒนาระบบเชื่อมต่อแบบ On line เพื่อการติดต่อและการประสานงานระหว่างกันในเครือข่ายอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
      7. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยทารกแรกเกิดให้ครอบคลุมทั้งเครือข่าย
      8. ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของโรงพยาบาลลูกข่าย
      9. ติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลลูกข่าย
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของลูกข่าย
      1. ให้บริการการดูแลรักษาในผู้ป่วยทารกแรกเกิดตั้งแต่ การประเมิน วินิจฉัย และให้การรักษาเบื้องต้นได้
      2. ติดต่อประส่านงานกับแม่ข่าย เพื่อปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย
      3. ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย
      4. รับกลับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่ข่ายส่งกลับเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
      5. เก็บข้อมูล ตัวชี้วัด ตามที่โรงพยาบาลเครือข่ายกำหนด
      6. ส่งข้อมูล ตัวชี้วัด ตามที่โรงพยาบาลเครือข่ายกำหนด
      7. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดให้ครอบคลุม ทั่วถึง ผู้รับบริการ
Visit : 20522
8 กุมภาพันธ์ 2554

Copy right © เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน: 0-5399-9200 ต่อ 9250   Fax.: 0-5399-9215