ตารางการออกตรวจแพทย์ คลินิกส่งเสริมการมีบุตร ปี 2567
แพทย์ วันออกตรวจ เวลา
พญ.ญาดา ทองอยู่ วันจันทร์และอังคาร 13:00-16:00 น.