กิจกรรม ปี 2561

11 มกราคม 2561 งานแสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา