กิจกรรม ปี 2561

2 เมษายน 2561 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ณ ภาควิชา รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่