กิจกรรม ปี 2562

27-28 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ในด้านการเรียนการสอน