กิจกรรม ปี 2564

25 พฤษภาคม 2564 ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ฝึกใส่ชุด PPE พร้อมลงสนามรบ