หลักสูตร

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (จิตอาสา) Humanized doctor
2) ด้านความรู้ (apply basic science and health system,social)
3) ด้านทักษะทางปัญญา (Researcher)
4) ด้านการบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม medical care provider (holistic)
5) Communicator, leader
6) Lifelong learner, information technology integrator
หมวดวิชา มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ.2561 หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2553
หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2563
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์
2.กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน
ไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกิต (215)
213
12
(209)
197
12
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 192 หน่วยกิต 251 245

ด้านความรู้
มุ่งเน้นการกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา (Problem based learning) เพื่อให้ผู้เรียนกําหนดแนวทางการศึกษา ด้วยตนเอง (Student-centered) เชื่อมโยงความรู้ระหว่างชั้นปรีคลินิก (Basic medical science) และ ชั้นคลินิก (Clinical science) เน้นกระบวนการทํางานกลุ่มและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลดชั่วโมงการบรรยาย แต่เพิ่มการใช้วัตถุประสงค์ของการรียนรู้เป็นตัวนํา

ด้านทักษะ
มุ่งเน้นการได้ฝึกปฏิบัติตามลําดับขั้นของการเรียนรู้บนฐานของการตระหนักถึงความปลอดภัยในผู้ป่วย ตั้งแต่ สามารถอธิบายหลักการ ฝึกในสถานการณ์จําลอง สังเกตการณ์ ช่วยเหลือและปฏิบัติในสถานการณ์จริงภายใต้การควบคุม
ส่งเสริมประสบการณ์ในชุมชน (Community level) ทุกระดับชั้น
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับสหวิชาชีพ ในชั้นปรีคลินิก มุ้งเน้นกับกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ และทีมสุขภาพ ในระดับชุมชน และในชั้นคลินิกมุ้งเน้นการทํางานร่วมกับสหวิชาชีพในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้น

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มุ้งเน้นการสร้างแบบอย่างของอาจารย์ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

เป็นไปตามความสอดคล้องตามหลักการศึกษา โดยคํานึงถึงด้าน Knowledge Skill และ Attitude ตัวอย่างของรูปแบบการประเมินการเรียนรู้
Knowledge and higher order thinking:
           Paper exam (SRQs -> MCQs, T/F or CRQs -> SAQs, SEQs, MEQs Oral exam
Skills: OSCE, Long case exam, Direct observation
Work-place based assessment: (By staff, intern, peer or patient)
           In learning setting: OPD, Bedside teaching, group discussion, student presentation, problem- based learning
Student progression:
          - Logbook (Clinical skill)
          - Medical record (IPD and progress note, OPD card)
          - Portfolio