นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1

  • ชลธิรา ศรีสวัสดิ์

  • ธีรภรณ์ บุญยืน

  • นครินทร์ ยันตะบุศย์

  • นลิตา เหลาแหลม

  • ปิยวรรณ คำศรีพล

  • วรางครัตน์ เลาหวัฒน์

  • วัชรียา ปาละกุล

  • ศุภศิษฏ์ การดี

  • อภิรดา ฉิมพาลี

  • อุทัยวรรณ จันทร์รุ่งโรจน์