นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 2

  • กนกรัชต์ พลานุภาพ

  • ชานนท์ ต้นมณี

  • ธิดานัย คำเอียด

  • ธิปพาวัญ จำปาพันธ์

  • พิชิต ตรีไตรสิทธิ์

  • เพ็ญพรรณ กัณฑะษา

  • หทัยทิพย์ ตั้งตระกูล

  • อาภา สุทธิพงศ์สกุล

  • กุลธิดา วัชระมณีกาญจน์