นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 3

 • จักรีวรรณ ไชยวังเย็น

 • จิตติพร มากเมือง

 • ฐตพล ยากองโค

 • ธนธรณ์ อินต๊ะเสนา

 • ธนพร ขุมทอง

 • ธิติญา หวงสุวรรณากร

 • เบญจวรรณ ตาแก้ว

 • ปารัช วิษณุมหิมาชัย

 • วิชัย พิบูลย์

 • ธนกฤต บัวสระ

 • ภัทรณพัทธ์ ภัทรสุรดา

 • รดา เตชะกุลวิโรจน์

 • ศิรามพุช จุลเจิม

 • สริยา เสือแซมเสริม

 • สโรชินี สถิตเลิศสกุล

 • สิริกร สาททอง

 • รุ่งรัตน์ คำสีทา

 • วีรพันธ์ การบรรจง

 • สุทธินี ผกานนท์

 • อุภัยภัทร เพ็ญโพธิ์