นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 4

 • วุฒิชัย ธานีรัตน์

 • สุเมธ นาจรัส

 • อิสรพงษ์ โคตรมี

 • ดวงมณี จตุสดมภ์

 • นัทศวรรณ โฆษิตานนท์

 • กฤติน เอื้อพิทักษ์สกุล

 • ชยพล เจริญศิริ

 • จิรายุ เตชะกุลวิโรจน์

 • จีรพัชร จารุศิริพจน์

 • ธีริศรา ตาคำ

 • นุชนาฎ จิณะไชย

 • บัณฑนิษฐ์ บุณธิฟอง

 • พิมพ์ชนก ดวงดี

 • พึงใจ วีระพงษ์

 • ภูดิศ เขียวสิงห์

 • รัชนีกร จำเริญทรัพย์ไพศาล

 • สิริวรา วรามิตร

 • สุทธิดา จตุจินดา

 • สุธินี เมืองสุวรรณ

 • อภิชญา ปิงสุแสน