นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 5

 • ขนิษฐา ต๊ะชู้

 • จรรยวรรธน์ สุวรรณฤทธิ์

 • ฉัตร เชาวนาดิศัย

 • ชญานนท์ ศรีใจอินทร์

 • ชัยรินทร์ พงษ์สุวรรณ

 • ตฤณกฤต สิทธิศร

 • เวธกา สุขมี

 • ศตวรรษ เทพสุธรรม

 • อาภากร ชารีวัน

 • อิสรีย์ สัสสินทร

 • กนกวรรณ กันยานะ

 • กิตติศักดิ์ วิเชียรสรรค์

 • กัญญาภัค มินรินทร์

 • จิรภัทร มาศิริ

 • ดนัยภัทร วงษ์วรศรีโรจน์

 • นพรัตน์ บาไสย์

 • นวกิจ พรหมมินทร์

 • ปุริมพัฒน์ พยอมภควัฒน์

 • พิจิตรา จันทร์เจนจบ

 • สุทธิพงษ์ ไชยสิทธิ์