นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 6

 • นันทชพร นันทวงค์

 • วริยา ใจญาณ

 • กฤตภาส เทพประการ

 • สิรินทรา กรุณา

 • ทศพร วัฒนาศิริวิโรจน์

 • เชิญจุฑา กะนะแสง

 • เทพรัตน์ คมปรียารัตน์

 • เกรียงศักดิ์ ศรีจรัสกุล

 • ธณิศรา ลืมปกรณ์กุล

 • ขนิษฐา เมืองพระฝาง

 • โยษิตา จิตวัชรนันท์

 • สุภาภรณ์ ศรีวิราช

 • พัชรพร ห่วงภักดี

 • รัชนีกร ดอกเกี๋ยง

 • วัชรพล ณ ลำพูน

 • ณัฐณิชา จินดาวงค์

 • พชร เอื้อพิทักษ์สกุล

 • คุณากร ทศพรพิทักษ์

 • จักรพันธ์ มีพรบูชา

 • ตรีพินิจ ศรีสวัสดิ์