นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 8

 • ชริน กฤตเมธาพร

 • ณัฐสุดา ไชยวงศ์

 • นีนนารา พรมรักษา

 • ปณัฐพงษ์ มณีมูล

 • ปพิชญา ภิญโญ

 • ปาจรีย์ อินปรา

 • พิทวัส ตรงปัญญาโชติ

 • สุปรียา ตาวัง

 • สุภชัย เกิดกล่ำ

 • กฤษดา วิภาผล

 • จิรัฐติกาล อยู่ใหม่

 • ณิชาภัทร ศรีตระกูลคีรี

 • ปพิชญา เชื้อประเสริฐศักดิ์

 • ประเสริฐ พลบูรณ์ศรี

 • รชต หันตุลา

 • สกุลธิดา ชื่นบาน

 • อธิษฐ์ ละออง

 • กรกมล แก้ววังปวน

 • คฑาวุธ ใจปิง

 • ฉัตรบดี รัตนเสริมพงศ์

 • ชินดนัย ช้างสาร

 • นิศาการ น้อยบัวทอง

 • พัชรินทร์ กันทะตา

 • สุพิชญา ดำรงมณี

 • สรัญา ดีล้น