พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญได้มาตรฐานสากล และมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับคณะแพทย์ในและต่างประเทศ
3. พัฒนาสู่การเป็น medical education digital และองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. สนับสนุน ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวตกรรมทางการแพทย์ รวมถึงงานวิจัยทางคลินิกและด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และบริการชุมชนร่วมกับการจัดการเรียน การสอน