ประกาศ

เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนครพิงค์ ในสถานณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)