บุคลากร

 • น.ส.กันยารัตน์ พรหมลา
  หัวหน้าสำนักงาน

 • น.ส.กนกกาญจน์ อินถา
  พยาบาลวิชาชีพ

 • น.ส.อนรรฆวี ปัญญา
  พนักงานธุรการ

 • น.ส.ชญาภา มูลไชย
  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.พรรษพร รูปปัทม์
  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.ชลธิดา ปินตา
  นักวิชาการศึกษา

 • นายประวิทย์ ปัญญาวุฒิ
  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.เกศณีย์ ดวงจันทร์คำ
  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.สาวรีย์ งามตา
  นักวิชาการศึกษา

 • น.ส.พัชรี ปิงใจ
  นักวิชาการศึกษา

 • นายยงยุทธ์ สมคำ
  พนักงานบริการ

 • นางศศิกร คันธรส
  พนักงานบริการ

 • น.ส.ขวัญฤทัย ไชมงคล
  พนักงานบริการ

 • น.ส.สุภาวินี เผือกวัฒนะ
  ผู้ช่วยนักวิจัย

 • นายสุธิพงศ์ ประธานราษฎร์
  พนักงานขับรถ

 • นางปาริชาติ บุญรังษี
  บรรณารักษ์

 • น.ส.กนกวรรณ รุ่งรังษี
  บรรณารักษ์