นโยบายหลักของศูนย์แพทย์

1. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและกำกับดูแลจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
2. จัดทำและดำเนินแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
3. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาและมีอัตลักษณ์ตามที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด
4. สนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะทางของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
6. สนับสนุนการทำวิจัย/นวัตกรรมทั้งด้านวิชาการ แพทยศาสตรศึกษา และนำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
7. สนับสนุนและให้บริการวิชาการสู่สังคม
8. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
9. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
10. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง