เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
3. เป็นองค์กร medical education digital
4. นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนและกระจายความรู้สู่สังคม
5. แพทย์ที่มีจิตอาสาให้บริการ และดูแลสังคมแบบองค์รวม