ค่านิยมของทีมบริหารงานศูนย์แพทยศาสตร์

1. การทำงานเป็นทีม (Team work)
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ (customer focus)
3. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Quality improvement)
4. ยึดหลักคุณธรรม (integrity)

ค่านิยม (Core Value)


รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม

Responsibility. Passion to learn. Morality.