ประเมินสมรรถภาพและสูญเสียอวัยวะ

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาถึงโรงพยาบาลนครพิงค์

1. ติดต่อห้องเวชระเบียนเบอร์ 100 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อทำประวัติผู้มารับบริการ
2. ติดต่อห้องเบอร์ 16 (อาคาร 5 ชั้น 1)
     2.1 กดบัตรคิว ช่อง "โรคจากการทำงาน (OD)"
     2.2 ชั่งน้ำหนัก / วัดความดันโลหิต / วัดรอบเอว (เซนติเมตร)
     2.3 รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

หมายเหตุ

     1. กรุณาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องเบอร์ 16 (อาคาร 5 ชั้น 1) ก่อนพบแพทย์ 1 สัปดาห์
     2. หากมีข้อสงสัยติดต่อคลินิกตรวจสุขภาพห้องเบอร์ 16 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ในวันเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 9274 หรือ E-mail : nkpoccmed@gmail.com
     3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข