คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมาถึงโรงพยาบาลนครพิงค์

1. ติดต่อห้องเวชระเบียนเบอร์ 100 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือห้องเวชระเบียน (อาคาร 3 ชั้น 1) เพื่อทำประวัติผู้มารับบริการ
2. ติดต่อห้องเบอร์ 16 (อาคาร 5 ชั้น 1)
     2.1 กดบัตรคิว ช่อง "ฉีดวัคซีน (VACCINE) (VAC)"
     2.2 ชั่งน้ำหนัก / วัดความดันโลหิต
     2.3 รอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิว แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

หมายเหตุ

     1. กรณีมีสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนเดิม กรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
     2. หากมีข้อสงสัยติดต่อคลินิกวัคซีนห้องเบอร์ 16 (อาคาร 5 ชั้น 1) ในวันเวลาราชการวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.00-11.30 น. และเวลา 13.00-15.30 น. หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 2324
     3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

รายการวัคซีน คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่