แพทย์ออร์โธปิดิกส์


" มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข "

ปฏิทินกิจกรรม