Chiangmai Physical Therapist Club

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยผู้พิการ ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดและงานบริการกายภาพบำบัดจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2553

สรุปผลการดำเนินการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการฯ และออกหน่วยให้บริการกายภาพบำบัดในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยาก
ในเขตรับผิดชอบ รพสต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานผลการปฏิบัติงานการออกหน่วยสำรวจประเมินผู้ป่วยผู้พิการ และให้บริการทางกายภาพบำบัด
ในเขต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงานการออกหน่วยสำรวจประเมินผู้ป่วยผู้พิการ และให้บริการทางกายภาพบำบัด
ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

copyright © 2012 ชมรมนักกายภาพบำบัดจังหวัดเชียงใหม่