Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: info@nkp-hospital.go.th |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ผู้บริจาคให้โรงพยาบาล

การรับบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรอบเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้มีจิตศรัทธา และ ผู้มีอุปการคุณ ในรอบเดือน ม.ค-มิ.ย.59 โดยมี นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และหัวหน้ากลุ่มงาน รับมอบ ดังนี้

Gallery

2017 © All Rights Reserved