• ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
  • Medical Education Center
  • Nakornping Hospital
  • "Public health doctor" : รู้รอบ ปฏิบัติจริง นำคุณธรรม มององค์รวม ทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต

Website