จำนวนประชากรในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์
ลำดับที่
สถานบริการ
ตำบล
อำเภอ
ประชากรทั้งหมด
สิทธิ UC (คน)
เบอร์โทรศัพท์
1
รพ.สต.บ้านขอนตาล ริมใต้ แม่ริม
3,373
1,876
053-860626
2
รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ริมเหนือ แม่ริม
3,179
1,810
053-860621
3
รพ.สต.บ้านใหม่ สันโป่ง แม่ริม
9,106
5,955
053-376026
4
รพ.สต.บ้านสันคะยอม ขี้เหล็ก แม่ริม
2,683
2,219
053-372824
5
รพ.สต.บ้านซาง ขี้เหล็ก แม่ริม
3,382
2,360
053-372031
6
รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็ก แม่ริม
1,780
1,245
053-372451
7
รพ.สต.บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม
4,349
3,337
053-374214
8
รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ห้วยทราย แม่ริม
3,818
2,463
053-301082
9
รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง แม่แรม แม่ริม
7,786
6,118
053-860624
10
รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน โป่งแยง แม่ริม
8,495
7,261
053-879026
11
รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง แม่สา แม่ริม
7,076
3,954
053-862303
12
รพ.ชต.บ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว แม่ริม
15,503
9,056
053-121572
13
รพ.สต.บ้านดอนตัน เหมืองแก้ว แม่ริม
3,938
2,425
053-379160
14
รพ.สต.บ้านวังป้อง เหมืองแก้ว แม่ริม
1,190
821
053-379596
15
รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ สันผีเสื้อ เมือง
4,445
2,805
053-379171
16
รพ.สต.บ้านท่าหลุก สันผีเสื้อ เมือง
3,729
2,033
053-010187
17
รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ท่าศาลา เมือง
5,385
3,287
053-115629
18
รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ช้างเผือก เมือง
12,641
7,448
053-210783
19
รพ.สต.บ้านท่าข้าม แม่เหียะ เมือง
15,952
9,186
053-33512
20
รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ป่าแดด เมือง
14,793
9,147
053-368269
21
รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง หนองหอย เมือง
7,155
3,958
053-816825
22
รพ.สต.บ้านขะจาว ฟ้าฮ่าม เมือง
6,229
3,870
053-010169
*** หมายเหตุ : ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555