Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ผู้บริหารของเรา

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

โทร.053-999200 ต่อ 9204


พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์

รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ 1
โทร.053-999200 ต่อ 9226

-

รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ 2

นายอภิชาติ มูลฟอง

รองผู้อำนวยการผ่ายบริหาร
หัวหน้าภารกิจด้านอำนวยการ
โทร.053-999200 ต่อ 9209

น.ส.นาฏยา เอื้องไพโรจน์

หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล
โทร.053-999200 ต่อ 2222

นพ.ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน

หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
โทร.053-999200 ต่อ 9215

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล

หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร.053-999200 ต่อ 1174, 1175

-

หัวหน้าภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์

นพ.จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล

หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

นพ.พงศ์พัฒน์ สัตยโยภาส

ผช.ผอ.ด้านพัสดุ
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

นพ.ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน

ผช.ผอ.ด้านการจัดบริการผู้ป่วยนอก
โทร.053-999200 ต่อ 9215

นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี

ผช.ผอ.ด้านการเงินและบัญชี
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

พญ.สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์

ผช.ผอ.ด้านวิจัย
โทร.053-999200 ต่อ 4430

นพ.ชนัตถ์ คุณชยางกูร

ผช.ผอ.ด้านการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล

ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผช.ผอ.ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ

ผช.ผอ.ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์

ผช.ผอ.ด้านการจัดบริการผู้ป่วยวิกฤติ
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

นพ.พิษณุวัฒน์ เดชนันทรัตน์

ผช.ผอ.ด้านเวชระเบียน
โทร.053-999200 ต่อ 2337

นพ.ประพนธ์ เปี่ยมอนันต์

ผช.ผอ.ด้านประชาสัมพันธ์
โทร.053-999200 ต่อ 9232, 1183

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

2017 © All Rights Reserved