สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา ปี 2567

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด

o สรุปจำนวนรายการยา

o คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

o บันทึกการประชุม

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา

o รายงานผลการดำเนินงาน