พันธกิจ

ให้บริการด้านเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย ในเวลาที่เหมาะสมและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์

1.เพื่อให้ภารกิจการจ่ายยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทันต่อเวลา
2. เพื่อนำความรู้ด้านเภสัชบำบัด (Pharmacotherapeutics) เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacotherapeutics) และเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การให้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสม