วิสัยทัศน์

สู่ความเป็นเลิศทางด้านเภสัชกรรมในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

ให้บริการด้านเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างถูกต้องครบถ้วน ปลอดภัย