Chiangmai Physical Therapist Club

วันก่อตั้ง :

          28 ส.ค. 2552 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่
ที่มา :
        เริ่มจากนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีการรวมตัวกัน
และพบปะกันผ่านการประชุมของชมรมเทคนิคบริการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด  และรังสีเทคนิค   ในส่วนของกายภาพบำบัด
มีการพูดคุยกันในเรื่องปัญหา   และอุปสรรคในการปฏิบัติงานในชุมชน   งานกายภาพบำบัด
ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนและบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทำให้การเติบโตในหน้าที่การงาน
เป็นไปได้ยาก   บางโรงพยาบาลยังไม่มีการจัดจ้างนักกายภาพบำบัด ปัญหาการจ้างงานในแต่ละ
โรงพยาบาลไม่เท่าเทียมกัน    มีอัตราการลาออก        การเปลี่ยนงานใหม่ที่ค่อนข้างสูง
นักกายภาพบำบัดหลายๆ ที่ ไม่มีความสุขในการทำงานเมื่อมีการพบปะกันบ่อยครั้งขึ้นจึงได้เริ่ม
ประสานกับทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมบ่อยครั้งขึ้นจนกระทั่ง
ในเดือน พฤษภาคม 2552   ได้มีการจัดประชุมขึ้น     ที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลนครพิงค์
จ.เชียงใหม่       โดยได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน     อาหารว่าง      และเครื่องดื่มจาก โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมติในที่ประชุมวันนั้น ทำให้เกิดโครงการจัดตั้งชมรมนักกายภาพบำบัด
จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อเสนอขออนุมัติจาก    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมฯ
ได้ก่อตั้งขึ้นในอีกสามเดือนต่อมา    ด้วยความมุ่งมั่น     และศรัทธาของสมาชิกชมรมฯ ทุกคน
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปในอนาคตและเสริมสร้างความสามัคคี
ของพวกเราให้คงอยู่ตลอดไป
 
copyright © 2012 ชมรมนักกายภาพบำบัดจังหวัดเชียงใหม่