ปรัชญา

ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด

ปณิธาน

ผลิตอายุรแพทย์ที่ดีสู่สังคม

ค่านิยม

1. การทำงานเป็นทีม (Team work)
2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer focus)
3. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Quality improvement)
4. ยึดหลักคุณธรรม (Integrity)

วิสัยทัศน์

สถาบันผลิตอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นแพทย์ที่ดีของชุมชน

พันธกิจ

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กำหนดพันธกิจหลักในการผลิตอายุรแพทย์ที่
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพและแบบสหวิชาชีพ มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อสังคม
2. สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และจัดให้ผู้ป่วยเข้ารับการบริการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อย โรคเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำอย่างทั่วถึง และให้มีจำนวนอายุรแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและสังคมในเขตสุขภาพที่ 1
3. สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่าย ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการระบบการส่งต่อในพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
4. สนับสนุน ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีคุณภาพระดับประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
5. มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต