วิสัยทัศน์

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นหน่วยงานในสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับภูมิภาค

พันธกิจ

1.มีคุณธรรมและจริยธรรม ติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย, ญาติผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพและแบบสหวิชาชีพ
2.สามารถรักษาและจัดให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโรคทางกุมารฯที่พบบ่อย/อุบัติใหม่/วิกฤตในเด็กและทารก/เรื้อรังและซับซ้อน/จากพฤติกรรมการบริโภค เข้าใจระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่ายเพื่อให้มีปริมาณกุมารแพทย์เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
3.สร้างงานวิจัยคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
4.มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขากุมารเวชศาสตร์ที่ทันยุค ปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล มีเจตนารมณ์เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต เป็นผู้นำทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการดูแลรักษา, ให้คำปรึกษาและส่งต่อรักษา, สร้างเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพ
5.รักษาผู้ป่วยได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เอื้ออาทรและใส่ใจความปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานดูแลแบบองค์รวม
6.มีสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพได้อย่างสมดุล